Poručíka Hoši 59/1, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 960,
  • +420 595 032 138
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Webináře pro rodiče - Rodiče v obraze
Zahájení školního roku
Webinář pro rodiče - JAK VYCHOVAT SLUŠNÉHO ČLOVĚKA VE VĚKU 6-15 LET - 2. 9. 2021
Zobrazit

Charakteristika školy

Charakteristika školy:

Kozmická škola je příjemnou školou rodinného typu, kde mají žáci, učitelé, rodiče i obec k sobě blízko, což je jedním z největších kladů této školy.

ZŠ a MŠ Kozmice je příspěvkovou organizací. Sdružuje základní školu od 1. do 5. ročníku, po jedné třídě v ročníku, mateřskou školu, školní výdejnu a školní družinu. Ke sloučení s MŠ došlo v r. 2003 a od té doby je právním subjektem.


Základní školu navštěvuje v letošním školním roce (2019/2020) 97 dětí. V 1 . - 5. ročníku je od září 2016 vyučováno podle ŠVP s motivačním názvem Tvořivá škola č.j. 58/2016. Mateřská škola má tři oddělení se 75 dětmi. Pracuje se zde podle ŠVP PV „Hrajeme si celý rok“, č. j. 78/2016.
Pro děti je zajištěna výdejna stravy ve školní jídelně a odpolední školní družina, která je nově navýšena k 1. 9. 2015 na 60 žáků.

Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje šest pedagogů v základní škole, dvě asistentky pedagoga a šest pedagogů ve škole mateřské. Nepovinnou výuku náboženství vyučuje externě farář místní římskokatolické farnosti.


Naše vize:

Vybudovat otevřenou moderní instituci zajišťující vzdělání a všestranný rozvoj dětí v ovzduší bezpečí a atmosféry semknutého kolektivu učitelů a rodičů.

Cílem školy je vybudovat školní instituci, kde bude poskytováno kvalitní vzdělání tak, aby se všichni žáci mohli všestranně rozvíjet s vědomím, že patří do velkého zdravého kolektivu, ve kterém se cítí bezpečně a mohou se realizovat společně s ostatními dětmi, učiteli i rodiči. Prioritou je vést žáky k samostatnému myšlení, touze po vzdělání, sebehodnocení takovým způsobem, aby z nich vyrůstaly všestranně vzdělané osobnosti, vychované v souladu s obecně uznávanými životními hodnotami.

Pro dosažení těchto cílů se snažíme o vytvoření školy jako střediska setkávání a diskuze nejen mezi žáky a pedagogy, ale také veřejností.

Cílem pedagogického kolektivu je zajistit bezpečné a přátelské prostředí založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě, s otevřenou komunikací a aplikací tvořivých metod práce.

Usilujeme o to, aby se kozmická škola více otevřela pro spolupráci s ostatními školami, obcí a občanskými sdruženími Kozmic. Avšak všechny tyto aktivity by měly směřovat k jedinému cíli – vychovávat zdravé osobnosti hrdé na svou školu a obec.

Kozmická základní škola má dlouholetou tradici. Kladem této školy je její příjemná rodinná atmosféra, poloha v centru obce Kozmice, mimo hlavní komunikaci. Velkou výhodou je sousedství sportovního a odpočinkového areálu vybudovaného obcí Kozmice.

Chceme, aby děti vyrůstaly v příjemném prostředí. Každoročně je připravena další  modernizaci základní a mateřské školy - v budově školy byla provedena celková rekonstrukce elektrorozvodů, výmalba školy, je kompletně vyměněn nábytek, třídy jsou vybaveny interaktivními dataprojektory, keramickými tabulemi, notebooky. Byly položeny nové podlahy a vyměněny dveře. Ve druhém patře je pro žáky k dispozici nová knihovna se zázemím, mobilní počítačová učebna s notebooky a wifi síť. Zmodernizována byla rovněž sborovna školy. Školní hřiště je vybaveno moderními nerezovými cvičebními prvky a doskočištěm.

Mateřská škola se přizpůsobila rostoucímu počtu dětí navýšením kapacity a vybudováním nové třídy pro nejmenší děti. Je zde rovněž vyměněn nábytek, modernizována ředitelna. V roce 2018 byla kompletně zrekonstruována školní zahrada podle návrhu Ing. Ondřeje Remeše. 

Přestavbu školních budov i zahrady realizoval a financoval Obecní úřad Kozmice.

Kromě klasické vzdělávací práce se snažíme dětem zpestřit vyučování celoškolními a celoročními projekty, letos pod názvem "Finance pro radost" (zaměřeným na podporu finanční gramotnosti), sportovními a kulturními akcemi. 

Žáci se speciálními poruchami učení pracují individuálně se svými dyslektickými asistenty, ve 2. a 5. třídě pracuje asistent pedagoga. 

Rovněž  jsme se zaměřili na užší spolupráci s MŠ. Dohodli jsme se na spolupráci při sběrových akcích, při pořádání Uspávání broučků, vánočních trhů, Dne Země i Zahradní slavnosti. K realizaci některých školních  projektů se připojila i mateřská škola (Den stromu, Dopravní výchova, Den Země, …).

Hlavní důraz však byl kladen na přípravu předškolních dětí na přestup do základní školy. Pro předškoláky byl vypracován celoroční plán pravidelných akcí a návštěv ve škole.

Nezastupitelnou roli ve škole mají rodiče dětí. Komunikace s rodiči probíhá nejen na společné třídní schůzce, během konzultačních hodin, při každodenním kontaktu s pedagogy, ale také prostřednictvím mailových schránek. Konzultačních hodin se často zúčastňují i děti, a tím se často daleko lépe vyřeší případné prohřešky ve školní práci. 

Naše škola vlastní své logo, jehož autorkou je výtvarnice Pavlína Jará. Z loga a zaměření školy vycházel i návrh úprav vestibulu školy p. Ing. Karly Labudové, který jsme uskutečnili v létě 2010. rovněž úprava exteriéru školy vycházela z loga - Ing. Miroslava Najman navrhla tvář našeho školního arboreta, které slouží nejen jako estetický prvek, ale především jako naše venkovní přírodní učebna. Všechny úpravy exteriéru i interiéru školy  by měly odrážet zaměření školy i její charakteristickou tvář.