Poručíka Hoši 59/1, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 960,
  • +420 595 032 138
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Fanzóna - MS hokej 2024
Zahradní slavnost
Zápis k základnímu vzdělání
Zobrazit

Charakteristika školy

Charakteristika školy:

Kozmická škola je příjemnou školou rodinného typu, kde mají žáci, učitelé, rodiče i obec k sobě blízko, což je jedním z největších kladů této školy.
ZŠ a MŠ Kozmice je příspěvkovou organizací. Sdružuje základní školu od 1. do 5. ročníku, po jedné třídě v ročníku, mateřskou školu, školní výdejnu a školní družinu. Ke sloučení s MŠ došlo v r. 2003 a od té doby je právním subjektem.

Základní školu navštěvuje okolo 90 dětí v pěti ročnících. 
V 1. - 5. ročníku je od září 2016 vyučováno podle ŠVP s motivačním názvem Tvořivá škola č.j. 58/2016. 
Mateřská škola má tři třídy s 67 dětmi. Pracuje se zde podle ŠVP PV „Hrajeme si celý rok“, č. j. 78/2016.
Pro děti je zajištěna výdejna stravy ve školní jídelně a odpolední školní družina, která je nově navýšena k 1. 9. 2015 na 60 žáků.
Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje šest pedagogů v základní škole a šest pedagogů ve škole mateřské. V základní škole i mateřské škole pracují rovněž asistentky pedagoga a školní asistentky. Nepovinnou výuku náboženství vyučuje externě farář místní římskokatolické farnosti.
 


Naše vize:

Vybudovat otevřenou moderní instituci zajišťující vzdělání a všestranný rozvoj dětí v ovzduší bezpečí a atmosféry semknutého kolektivu učitelů a rodičů.
Cílem školy je vybudovat školní instituci, kde bude poskytováno kvalitní vzdělání tak, aby se všichni žáci mohli všestranně rozvíjet s vědomím, že patří do velkého zdravého kolektivu, ve kterém se cítí bezpečně a mohou se realizovat společně s ostatními dětmi, učiteli i rodiči. Prioritou je vést žáky k samostatnému myšlení, touze po vzdělání, sebehodnocení takovým způsobem, aby z nich vyrůstaly všestranně vzdělané osobnosti, vychované v souladu s obecně uznávanými životními hodnotami.


Pro dosažení těchto cílů se snažíme o vytvoření školy jako střediska setkávání a diskuze nejen mezi žáky a pedagogy, ale také veřejností.
Cílem pedagogického kolektivu je zajistit bezpečné a přátelské prostředí založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě, s otevřenou komunikací a aplikací tvořivých metod práce.


Usilujeme o to, aby se kozmická škola více otevřela pro spolupráci s ostatními školami, obcí a občanskými sdruženími Kozmic. Avšak všechny tyto aktivity by měly směřovat k jedinému cíli – vychovávat zdravé osobnosti hrdé na svou školu a obec.


Kozmická základní škola má dlouholetou tradici. Kladem této školy je její příjemná rodinná atmosféra, poloha v centru obce Kozmice, mimo hlavní komunikaci. Velkou výhodou je sousedství sportovního a odpočinkového areálu vybudovaného obcí Kozmice.


Chceme, aby děti vyrůstaly v příjemném prostředí. Každoročně je připravena další  modernizace základní a mateřské školy - v budovách školy byla provedena celková rekonstrukce elektrorozvodů, pravidelně je provedena výmalba škol, je kompletně vyměněn nábytek, třídy jsou vybaveny interaktivními dataprojektory, keramickými tabulemi, notebooky. Byly položeny nové podlahy a vyměněny dveře. Ve druhém patře je pro žáky k dispozici malá knihovna se zázemím pro čtenářské chvilky, mobilní počítačová učebna s notebooky a wifi síť. Ve třetím patře základní školy byla v roce 2021 dokončena nová půdní nadstavba. Zde vznikl velkorysý prostor pro vzdělávání s interaktivní tabulí, školní knihovna, školní družina se sociálním zařízením pro chlapce i dívky. Rovněž zde bude fungovat další mobilní počítačová učebna. Vybavení IT je v naší škole na vysoké úrovni, je neustále modernizováno a doplňováno. IT vybavení věnujeme velkou pozornost. I díky tomu bylo během distanční výuky připojeno 100% žáků. Zmodernizována byla rovněž sborovna školy. Školní hřiště je vybaveno moderními nerezovými cvičebními prvky, trampolínou a doskočištěm. V roce 2022 na školním hřišti vystavíme venkovní učebnu a vyvýšené záhony.


Mateřská škola se přizpůsobila rostoucímu počtu dětí navýšením kapacity a vybudováním nové třídy pro nejmenší děti. Je zde rovněž vyměněn nábytek, ve třídách jsou interaktivní tabule, zmodernizována je ředitelna i sklepní zázemí. V roce 2018 byla kompletně zrekonstruována školní zahrada podle návrhu Ing. Ondřeje Remeše. 


Přestavbu školních budov i zahrady realizoval a financoval Obecní úřad Kozmice.


Kromě klasické vzdělávací práce se snažíme dětem zpestřit vyučování celoškolními a celoročními projekty:

  • Finance pro radost (podpora finanční gramotnosti)
  • Prajzska, misto kaj meškam
  • Krok za krokem celým rokem aneb poznáváme svátky, tradice, přírodu
  • Zakousněte se do knihy
  • Expedice TALAMA
  • TO JE NÁPAD! Aneb každý se může stát géniem!
  • Letem světem za 3000 dní po ČR a okolí


Žáci se speciálními poruchami učení pracují individuálně se svými dyslektickými asistenty a asistenty pedagoga. 


Rovněž  jsme se zaměřili na užší spolupráci s MŠ. Dohodli jsme se na spolupráci při sběrových akcích, při pořádání Uspávání broučků, vánočních trhů, Dne Země i Zahradní slavnosti. K realizaci některých školních  projektů se připojila i mateřská škola (Den stromu, Týden prevence, Dopravní výchova, Den Země, …).
Hlavní důraz však byl kladen na přípravu předškolních dětí na přestup do základní školy. Pro předškoláky byl vypracován celoroční plán pravidelných akcí a návštěv ve škole. Důležitou akcí pro plynulý přechod dětí do základní školy je také každoroční škola v přírodě pro žáky školy a předškoláky společně. Tuto akci financuje Obecní úřad Kozmice.

 

Nezastupitelnou roli pro zdárný chod školy mají rodiče dětí. Komunikace s rodiči probíhá nejen na společné třídní schůzce, během konzultačních hodin, při každodenním kontaktu s pedagogy, ale také prostřednictvím e-mailových schránek. Konzultačních hodin se často zúčastňují i děti, a tím se často daleko lépe vyřeší případné drobné prohřešky.  


Naše škola vlastní své logo, jehož autorkou je výtvarnice Pavlína Jará. Z loga a zaměření školy vycházel i návrh úprav vestibulu školy p. Ing. Karly Labudové, který jsme uskutečnili v létě 2010. Rovněž úprava exteriéru školy vycházela z loga - Ing. Miroslava Najman navrhla tvář našeho školního arboreta, které slouží nejen jako estetický prvek, ale především jako naše venkovní přírodní učebna. 


Všechny úpravy exteriéru i interiéru školy  by měly odrážet zaměření školy i její charakteristickou tvář.